Критерії оцінювання Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

Критерії оцінювання


Рейтинг документа: 10
Голосовал 271 человек 271 10

І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО

Курс економічного аналізу для поточного контролю поділяється на два модулі.

До першого модуля включена перша частина «Теоретичні ос­нови економічного аналізу» та теми 6 і 7 другої частини «Фінан­сово-економічний аналіз».

До другого модуля включено останні вісім тем (8—15).

Кожний модуль завершується проведенням письмової конт­рольної роботи в аудиторії протягом двох навчальних годин. При цьому виконується щонайменше три аналітичні задачі. Максимальна оцінка за контрольну роботу — 8 балів. Крім то­го, окремо оцінюються систематичність та активність роботи (поточні оцінки за аудиторну роботу) — до 6 балів — і резуль­тати виконання завдань для самостійної роботи та участь у студентських гуртках, олімпіадах тощо — до 6 балів. Таким чином, максимальна оцінка за кожний модуль не може пере­вищувати 20 балів.

Визначаючи оцінку за систематичність та активність роботи, до уваги беруть не тільки поточні оцінки за аудиторну роботу, а й відвідуваність практичних та лекційних занять.

Самостійна робота студента (СРС) оцінюється на підставі зо­шита з виконаними домашніми завданнями, проведеними розра­хунками, таблицями та письмовими висновками.

Викладачі, які ведуть практичні заняття з курсу, організову­ють і перевіряють виконання домашніх завдань та СРС, повинні вести облік поточної успішності за встановленою формою (дод. 1).

Керівник курсу періодично перевіряє результати оцінювання поточної успішності студентів і використовує підсумкові дані таблиці при узагальненні даних заключного іспиту з курсу.

За роботу в аудиторії максимальна кількість балів (6) ставиться по кожному модулю у разі, якщо студент(ка) відвідує всі заняття, бере активну участь у виконанні аудиторних завдань і має поточні оцінки «4» і «5».

У 3-4 бали оцінюється участь у всіх заняттях, але при задовільних і добрих оцінках під час поточного контролю.

1-2 бали ставлять, якщо студент(ка) має кілька пропусків і має задовільні, а в деяких випадках і незадовільні оцінки під час поточного контролю.

0 балів ставиться, якщо студент пропускає більшість аудиторних занять і не дає позитивних відповідей або ухиляється від активної роботи в аудиторії.

За виконання письмових робіт та завдань СРС максимальна кількість балів (6) виставляється за умови повного виконання домашніх завдань з необхідними таблицями, докладними розрахунками впливу факторів і пошуку резервів, а також необхідними поясненнями та висновками.

За неповного виконання завдань (не більше ніж третина) або за наявності істотних недоліків у якості розрахунків або їх оформленні виставляють 3-4 бали.При невиконанні половини завдань та суттєвих недоліках у їх виконанні СРС оцінюють у 1-2 бали.

В усіх інших випадках бали за самостійну роботу не нараховуються.

За контрольну роботу за модулям 1 і 2 з повним і якісним розв’язанням усіх задач нараховується 8 балів, у тому числі за першу задачу з двома варіантами розв’язку – 4 бали і по 2 бали за другу і третю задачі (дод. 2). Максимальна кількість балів за два модулі – 40, але залікова сума повинна становити не менше ніж 20 балів.

Підсумковий контроль у формі іспиту проводиться на підставі білета із 6 питань, з яких 4 задачі комплексного характеру (дод. 3). Кожне питання оцінюється за шкалою 10, 5 і 0 балів залежно від повноти та якості відповіді.

Таким чином, максимальна кількість балів за письмову роботу на іспиті може бути 60. мінімальна сума балів для позитивної оцінки на іспиті – 30.

Остаточна сума оцінки визначається як сума балів за підсумками поточного контролю та іспиту. При цьому «відмінно» виставляється у разі, якщо сума балів становить 100–85, «добре» – 80–65, «задовільно» – 60–50.

Додаток 1

Факультет______Курс______Група______Керівник курсу_________

Викладач______________Староста_______________Семестр______

Прізвище, ім’я та по батькові (ініціали) Модуль І Модуль ІІ Підсумкові дані
Систематичність та активність роботи (до 6 балів) Виконання письмових робіт та завдань СРС (до 6 балів) Контрольна робота (до 8 балів) Загальна сума балів Систематичність та активність роботи Виконання письмових робіт і завдань СРС Контрольна робота Загальна сума балів Оцінка за виконання курсової роботи Систематичність та активність роботи Виконання письмових робіт і завдань СРС Контрольні роботи Підсумкова сума балів

Додаток 2


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Критерії оцінювання